Coșul dvs este gol.
Ați uitat parola?
Nu aveți cont? Creați-l!

Tratat de drept procesual penal - Partea generala

Tratat de drept procesual penal - Partea generala
ISBN: 606-8153-29-2
Editura:
Anul publicării: 2011
Pagini: 415
Format: 17x24
Categoria: Tratate
59,00 RON
Disponibilitate: in stoc

DESCRIERE

.....''Tratat de drept procesual penal - Partea generala''


La elaborarea tratatului au fost avute in vedere numeroase surse doctrinare si legislative.

Din perspectiva legislativa, subliniem faptul ca tratatul cuprinde si modificarile Codului de procedura penala prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

Totodata, sunt prezentate si numeroase hotarari din practica Curtii Europene a Drepturilor Omului, precum si unele elemente dinpractica judiciara interna.CUPRINSCAPITOLUL I. Aspecte introductive privind sistemul procesului penal român

1. Scopul dreptului procesul penal

2. Definiţie

3. Obiectul dreptului procesual penal

4. Fazele procesului penal

5. Organele judiciare care îşi desfăşoară activitatea în fi ecare fază a procesului penal şi limitele fazelor procesului penalCAPITOLUL II. Normele, faptele, raporturile juridice procesual penale

1. Raporturile juridice. Noţiunea de raport juridic procesual penal

2. Normele

2.1. Noţiune

2.2. Izvoarele normelor de drept procesual penal

2.3. Interpretarea normelor de drept procesual penal

2.4. Aplicarea în timp şi spaţiu a normelor de drept procesual penal

2.4.1. Aplicarea în spaţiu a normelor de drept procesual penal

2.4.2. Aplicarea legii procesual penale române în timp

3. Faptele

3.1. Generalităţi

3.2. Clasifi carea faptelor juridice procesual penaleCAPITOLUL III. Principiile fundamentale ale procesului penal

1. Noţiunea de principiu fundamental al procesului penal

2. Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal român

3. Conţinutul principiilor fundamentale ale procesului penal român

3.1. Legalitatea procesului penal

3.2. Principiul ofi cialităţii

3.3. Principiul afl ării adevărului

3.4. Rolul activ al organelor judiciare penale

3.5. Garantarea libertăţii persoanei în procesul penal

3.6. Respectarea demnităţii umane

3.7. Principiul prezumţiei de nevinovăţie

3.8. Principiul dreptului de apărare

3.9. Egalitatea persoanelor în procesul penal

3.10. Operativitatea procesului penal

3.11. Limba în care se desfăşoară procesul penal şi folosirea limbii ofi ciale prin interpret

3.12. Garantarea dreptului la un proces echitabilCAPITOLUL IV. Participanţii în procesul penal

1. Generalităţi

1.1. Noţiune

1.2. Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali

1.2.1. Privire generală

1.2.2. Succesorii

1.2.3. Reprezentanţii

1.2.4. Substituiţii procesuali

2. Organele judiciare

2.1. Instanţele judecătoreşti

2.1.1. Generalităţi

2.1.2. Organizarea instanţelor judecătoreşti

2.1.3. Compunerea instanţei

2.2. Ministerul public

2.3. Organele de cercetare penală

3. Părţile

3.1. Noţiunea de parte în procesul penal

3.4. Inculpatul

3.4.1. Noţiune, reglementare. Drepturile şi obligaţiile inculpatului

3.4.2. Declaraţiile învinuitului şi ale inculpatului

A. Noţiune şi importanţă

B. Procedura de obţinere a declaraţiilor învinuitului sau inculpatului

C. Valoarea probatorie a declaraţiilor învinuitului sau inculpatului

3.5. Partea vătămată

3.6. Partea civilă

3.6.1. Noţiune

3.6.2. Procedura constituirii ca parte civilă

3.6.3. Partea civilă poate solicita daune morale în actualul stadiu al legislaţiei

3.7. Partea responsabilă civilmente

4. Avocatul

4.1. Privire generală

4.2. Asistenţa juridică

4.2.1. Clarifi cări necesare

4.2.2. Asistenţa juridică facultativă

4.2.3. Asistenţa juridică obligatorie

4.3. Reprezentarea

4.3.1. Necesitatea şi limitele reprezentării

4.3.2. Reprezentarea convenţională în fazele procesului penal

4.3.3. Reprezentarea legală (necesară)CAPITOLUL V. Acţiunile în procesul penal

1. Generalităţi - noţiunea de acţiune în justiţie

2. Latura penală

2.1. Privire generală

2.2. Trăsături

2.3. Momentele desfăşurării acţiunii penale

2.3.1. Punerea în mişcare a acţiunii penale

A. Coordonate

B. Procedura de punere în mişcare a acţiunii penale

2.3.2. Exercitarea acţiunii penale

2.3.3. Stingerea (epuizarea) acţiunii penale

2.4. Împiedicarea punerii în mişcare sau continuării exercitării acţiunii penale

2.4.1. Privire generală

2.4.2. Lipsa temeiului juridic al acţiunii penale

2.4.3. Exercitarea acţiunii penale numai în anumite condiţii

3. Latura civilă

3.1. Privire generală

3.2. Condiţii de îndeplinit pentru exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal

3.3. Momente

3.3.1. Punerea în mişcare

A. Modalităţile prin care se realizează obiectul acţiunii civile

B. Împiedicarea punerii în mişcare sau a exercitării acţiunii civile în procesul penal

3.3.2. Exercitare

3.3.2.1. Dreptul de opţiune în exercitarea acţiunii civile

3.3.2.2. Exercitarea acţiunii civile din oficiu

3.3.2.3. Exercitarea acţiunii civile la instanţa civilă

A. Cazuri speciale de exercitare a acţiunii civile la instanţa civilă

B. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile în faţa instanţei civile

3.4. Soluţionarea acţiunii civileCAPITOLUL VI. Competenţa în materie penală

1. Definiţie

2. Formele competenţei

2.1. Generalităţi privind reglementarea competenţei

2.2. Forme principale

2.2.1. Competenţa funcţională („ratione ofi cii”)

2.2.2. Competenţa materială („ratione materiae”)

2.2.3. Competenţa teritorială („ratione loci”)

2.3. Forme subsidiare

2.3.1. Competenţa personală

2.3.2. Competenţa specială

2.3.3. Competenţa extraordinară

3. Competenţa instanţelor judecătoreşti

3.1. Competenţa judecătoriei

3.2. Competenţa tribunalului militar

3.3. Competenţa tribunalului

3.4. Competenţa tribunalului militar teritorial

3.5. Competenţa Curţii de Apel

3.6. Competenţa Curţii Militare de Apel

3.7. Competenta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

4. Instituţii procesuale legate de prorogarea de competenţă

4.1. Declinarea de competenţă

4.2. Confl ictele de competenţă

4.3. Excepţiile de necompetenţă

4.4. Incompatibilitatea

4.5. Abţinerea

4.6. Recuzarea

4.7. Prorogarea competenţei în caz de conexitate şi indivizibilitate

4.8. Disjungerea

4.9. Prorogarea de competenţă în cazul chestiunilor prealabile

4.10. Prorogarea competenţei în cazul schimbării încadrării juridice a faptei în cursul judecăţii

4.11. Prorogarea competenţei în caz de schimbare a prevederilor legale privind încadrarea faptei

4.12. Procedura strămutăriiCAPITOLUL VII. Probele

1. Noţiune

2. Obiect

2.1. Noţiunea de obiect al probaţiunii

2.2. Faptele şi împrejurările care formează obiectul probaţiunii

2.3. Faptele similare, auxiliare şi negative

2.4. Faptele şi împrejurările care nu pot forma obiectul probaţiunii

2.5. Faptele şi împrejurările care nu trebuie dovedite

2.5.1. Există dispensa de probă în cazul prezumţiilor legale absolute

2.5.2. Faptele evidente şi cele notorii nu trebuie dovedite, existând dispensă de probă

2.5.3. Faptele necontestate

3. Cerinţele probelor: pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor

4. Clasifi carea probelor

5. Probatoriul

5.1. Administrarea probelor

5.1.1. Sarcina probaţiunii

5.1.2. Sarcina probei în soluţionarea laturii civile

5.1.3. Prezumţia de nevinovăţie

5.1.4. Procedura administrării probelor

5.1.5. Libertatea probelor

5.1.6. Asigurarea respectării legii în activitatea de administrare a probelor

5.2. Aprecierea probelor

5.2.1. Privire generală

5.2.2. Cerinţele aprecierii probelor

6. Mijloacele de probă

6.1. Noţiunea şi importanţa mijloacelor de probă în procesul penal

6.2. Clasifi carea mijloacelor de probă

6.3. Declaraţiile părţilor şi ale martorilor

6.3.1. Declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului

A. Noţiunea şi importanţa declaraţiilor învinuitului sau ale inculpatului

B. Procedura obţinerii declaraţiei învinuitului sau inculpatului

C. Valoarea probantă a declaraţiilor învinuitului sau inculpatului

6.3.2. Declaraţiile părţii vătămate, părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente

A. Procedura obţinerii declaraţiilor părţii vătămate, părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente

B. Valoarea probantă a declaraţiilor părţii vătămate, părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente

6.3.3. Declaraţiile martorilor

A. Calitatea de martor în procesul penal

B. Excepţii de la îndatorirea de a fi martor

C. Ascultarea soţului şi rudelor apropiate

D. Martorul minor

E. Obligaţiile şi drepturile martorilor

F. Procedura de ascultare a martorilor

G. Valoarea probantă a declaraţiei martorilor

7. Procedeele probatorii

7.1. Procedee speciale de ascultare a părţilor şi martorilor

7.1.1. Confruntarea

7.1.2. Folosirea interpreţilor

7.2. Înscrisurile, procesele verbale, înregistrările audio sau video

7.2.1. Înscrisurile

7.2.2. Procesele verbale

7.2.3. Înregistrările audio sau video

7.3. Mijloacele materiale de probă

7.3.1. Generalităţi

7.3.2. Restituirea mijloacelor materiale de probă

7.3.3. Procedeele de descoperire şi de ridicare a înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă

A. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri

B. Percheziţia

C. Cercetarea la faţa locului

D. Reconstituirea

7.4. Constatările tehnico-ştiinţifi ce, medico-legale şi expertizele

7.4.1. Constatările tehnico-ştiinţifi ce

A. Generalităţi

B. Obiectul şi materialul constatării tehnico-ştiinţifi ce

C. Deosebiri faţă de expertiză

7.4.2. Constatările medico-legale

7.4.3. Expertizele

A. Generalităţi

B. Tipuri de expertize. Clasificare

8. Instituţii legate de administrarea probelor în procesul penal

8.1. Comisia rogatorie

8.2. DelegareaCAPITOLUL VIII. Măsurile/mijloacele procesuale şi procedurale penale

1. Generalităţi

1.1. Noţiunea şi importanţa măsurilor procesuale

1.2. Clasifi carea şi importanţa măsurilor procesuale

2. Măsurile preventive

2.1. Noţiunea, felurile şi natura juridică a măsurilor preventive

2.1.1. Noţiunea de măsuri preventive

2.1.2. Felurile măsurilor preventive

2.1.3. Natura juridică a măsurilor preventive

2.2. Luarea, înlocuirea, revocarea şi încetarea măsurilor preventive

2.2.1. Condiţiile în care pot fi luate măsurile preventive

2.2.2. Organele judiciare care pot lua măsurile preventive şi prin ce acte

2.2.3. Oportunitatea măsurilor preventive

2.2.4. Înlocuirea măsurilor de prevenţie

2.2.5. Revocarea măsurilor preventive

2.2.6. Încetarea de drept a măsurilor de prevenţie

2.3. Studiu privind tipurile de măsuri preventive .

2.3.1. Reţinerea

2.3.2. Obligarea de a nu părăsi localitatea

2.3.3. Obligarea de a nu părăsi ţara

2.3.4. Arestarea preventivă

2.3.4.1. Generalităţi

2.3.4.2. Arestarea învinuitului

2.3.4.3. Arestarea inculpatului

A. Descrierea instituţiei de drept

B. Organele judiciare penale care pot dispune luarea măsurii arestării inculpatului

C. Actele prin care se dispune arestarea preventivă a inculpatului

D. Prelungirea şi menţinerea arestării inculpatului

2.4. Căile de atac împotriva măsurilor preventive

2.5. Măsurile preventive în cazul persoanelor juridice

3. Măsurile asiguratorii

3.1. Noţiunea de măsură asiguratorie

3.2. Bunurile ca obiect al măsurilor asiguratorii

3.2.1. Bunurile asupra cărora se pot lua măsuri asiguratorii

3.2.2. Bunurile asupra cărora nu se pot lua măsuri asiguratorii

3.3. Procedura de luare a măsurilor asiguratorii în general. Coordonate

3.4. Sechestrul penal propriu-zis

3.5. Poprirea

3.6. Inscripţia ipotecară

3.7. Plângerea împotriva măsurilor asiguratorii

4. Liberarea provizorie

4.1. Privire generală

4.2. Liberarea provizorie sub control judiciar

4.3. Liberarea provizorie pe cauţiune

4.3.1. Caracteristicile măsurii

4.3.2. Cauţiunea

4.4. Procedura generală

4.4.1. Titularii cererii de liberare provizorie şi intervalul de timp în care poate fi făcută

4.4.2. Cererea de liberare provizorie

4.4.3. Soluţionarea cererii

4.4.4. Recursul împotriva încheierilor privind liberarea provizorie .

4.4.5. Revocarea liberării

5. Alte măsuri procesuale

5.1. Restituirea lucrurilor

5.2. Restabilirea situaţiei anterioare

5.3. Măsuri asiguratorii privind executarea amenzilorCAPITOLUL IX. Actele procesuale şi procedurale

1. Chestiuni preliminare

2. Citaţia

2.1. Noţiune şi importantă

2.2. Aspecte procedurale privind citaţia

3. Termenele în procesul penal

3.1. Conceptul de termene procedurale

3.2. Clasifi carea termenelor procedurale

3.3. Calcularea termenelor

3.3.1. Calcularea termenelor procedurale

3.3.2. Calcularea termenelor substanţiale

3.4. Acte considerate ca făcute în termen

4. Sancţiunile procedurale penale

4.1. Noţiunea de sancţiune procedurală penală

4.2. Felurile sancţiunilor procesual-penale

4.2.1. Privire generală

4.2.2. Decăderea

4.2.3. Inexistenţa

4.2.4. Inadmisibilitatea

4.2.5. Nulităţile în dreptul procesual penal

A. Privire generală

B. Clasifi carea nulităţilor

5. Cheltuielile judiciare

6. Amenda judiciară

BIBLIOGRAFIE

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Tratate - Cele mai vândute cărți

Categorii

Edituri

Top

Promoţii

Parteneri

SC REALCONS SRL
www.libraronline.ro

Promo

Dezvaluiri
Agenda Medicala 2018

Comenzi telefonice

Telefonul clientului:
0722.546.544
Program:
L-V:9.00-17.30

Newsletter

Accesul clienţilor

Promo

Yoga - O calatorie in cautarea sinelui
Metoda de nastere prin yoga

Cărţi noi

Asistenţă online

asistenta Suntem deconectați
Created in 1.9093 sec
loader
Caut in catalog...
loader